NVIDIA GeForce Drivers For Winxp 361.43 多語官方安裝版

 • 語言介面: 多國語言
 • 檔案大小: 214 MB
 • 軟體版本: 361.43[改版通報]
 • 更新時間: 2015-12-22
 • 作業系統: ALL Windows
 • 參考網站: 官方網站
 • 點閱次數:
 • 更新時間: 2015-12-22
標籤:    NVIDIA 繪圖 驅動
 • NVIDIA 為全球視覺運算技術領導廠商與繪圖處理器(GPU)之發明者,為各種個人電腦、工作站、遊樂器和更多其他裝置帶來突破性的互動式繪圖技術與效能。
 • 發表評論

 • 發燒話題