Contact Us

DVDFab Media Player 3.2.0.1 多國語言免安裝

  • 2017-12-01

軟體資訊

  • 軟體版本: V3.2.0.1
  • 語言介面: 多國語言(繁體中文)
  • 系統支援: ALL Windows
  • 推薦等級:
  • 軟體授權 : 免費版
  • 參考網站: 官方網站
  • 下載次數:
  • 更新時間: 2017-12-01

DVDFab Media Player 是一種用於 Windows 系統的媒體播放軟體。它不僅可以播放藍光 /DVD 光碟以及各種格式的視訊檔,還可播放藍光 /DVD 資料夾,ISO 映射檔。所以,它能給 Windows 使用者帶來最佳的視聽享受。 支援的媒體格式 *.3g2; *.3gp; *.3gp2; *.3gpp; *.amv; *.asf; *.avi; *.bin; *.cue; *.divx; *.dv; *.flv; *.gxf; *.iso; *m1v; *.m2v; *.m2t; *.m2ts; *.m4v; *.mkv; *.mov; *.mp2; *.mp2v; *.mp4; *.mp4v; *.mpa; *.mpe; *.mpeg; *.mpeg1; *.mpeg2; *.mpeg4; *.mpg; *.mpv2; *.mts; *.mxf; *.nsv; *.nuv; *.ogg; *.ogm; *.ogv; *.ogx; *.ps; *.rec; *.rm; *.rmvb; *.tod; *.ts; *.tts; *.vob; *.vro; *.webm; *.wmv

Download Link

Wait seconds

Maybe you will like


Leave a Comment