Contact Us

檔案總管顯示圖片的縮圖

使用Windows的時候,開啟檔案總管,發現無法顯示圖片的縮圖,該如何設定才能顯示縮圖呢?說明如下: jIf軟體吧

 jIf軟體吧

1.開啟Window Server 2008以後,點選存放圖片的資料夾。jIf軟體吧

 jIf軟體吧

jIf軟體吧

2.檢視模式選擇「大圖示」,jIf軟體吧

 jIf軟體吧

jIf軟體吧

 jIf軟體吧

3.無法顯示圖片縮圖,如下圖所示。jIf軟體吧

jIf軟體吧
jIf軟體吧
4.點選「工具資料夾選項」。jIf軟體吧

jIf軟體吧

5.選擇「檢視」的索引標籤。jIf軟體吧

jIf軟體吧

6.取消勾選「一律顯示圖示,不顯示縮圖」,jIf軟體吧

jIf軟體吧

7.點選「確定」。jIf軟體吧

jIf軟體吧

8.已經可以顯示圖片的縮圖,如下圖所示。jIf軟體吧

jIf軟體吧

Maybe you will like...